Załącznik 4

Opłaty i prowizje

 
Część I. Uwagi ogólne
 
1.
Grupa Aligato pobiera następujące opłaty i prowizje za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach Grupy Aligato:
a. opłaty podstawowe za wystawienie Towaru,
b. opłaty za opcje dodatkowe przy wystawieniu Towaru,
c. prowizje od sprzedaży.
2.
Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). W przypadku, gdy wysokość opłaty lub prowizji ustalana jest jako procent od danej kwoty (np. ceny sprzedaży), jako podstawa ustalenia tej opłaty czy prowizji przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.
3.
Grupa Aligato może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach Aligato.
4.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami Transakcji (w szczególności opłatami za wystawienie Towaru, opcje dodatkowe, prowizje od sprzedaży, dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej).

Część II. Opłaty podstawowe za wystawienie Towarów
 
1.
Opłata podstawowa za wystawienie Towaru naliczana jest w momencie rozpoczęcia Transakcji.
2.
Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym pkt. A w przypadku wszystkich Transakcji
3.
Opłata podstawowa obejmuje zamieszczenie na stronie Transakcji jednego zdjęcia do 600 KB, a także opłatę za miniaturkę.
4.
W przypadku usunięcia Transakcji lub zakończenia jej przed czasem opłaty podstawowe za wystawienie Towarów podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Transakcja była widoczna w Aligato.
 
A. Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru

1.
Stawki opłat za wystawienie Towaru zależą od wartości początkowej, którą jest:
a. w Transakcjach licytacyjnych bez ceny minimalnej: iloczyn ceny wywoławczej i liczby oferowanych sztuk Towaru,
b. w Transakcjach licytacyjnych z ceną minimalną: cena minimalna,
c. w Transakcjach wyłącznie z opcją Kup Teraz: iloczyn ceny Kup Teraz i liczby oferowanych sztuk Towaru.
Powyższe pkt. a i b obejmują wszystkie Transakcje licytacyjne, także z opcją Kup Teraz. Zastosowanie dodatkowo tej opcji do Transakcji licytacyjnej podlega odrębnej opłacie określonej w część IV niniejszego załącznika.
2.
Stawki opłat za wystawienie jednej Transakcji wynoszą:
Wartość początkowaOpłata za wystawienie
0,01 – lub więcej0,01 zł

3.
Opłaty za wystawienie jednej Transakcji do dnia 31.12.2020 wynoszą:
Wartość początkowaOpłata za wystawienie
0,01 – lub więcej0,00 zł

B. Opłaty dodatkowe za promowanie Transakcji

1.Stawki opłat dodatkowych za promowanie jednej Transakcji wynoszą:
Opcja dodatkowaOpłata za promowanie
Pogrubienie2,00 zł
Podświetlenie3,00 zł
Stona główna ( 7dni )10,00 zł
Promowanie na stronie działu10,00 zł
 
Część III. Prowizje od sprzedaży
 
Prowizje od sprzedaży pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym pkt. A w przypadku wszystkich Transakcji.

A. Prowizja od sprzedaży

1.
Prowizja od sprzedaży naliczana jest każdorazowo w chwili przybicia lub skorzystania przez Kupującego z opcji Kup Teraz.
2.
Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej, tj. ustalonej w trakcie Transakcji ceny, jaką Kupujący powinien zapłacić za Towar (nie uwzględniając kosztów związanych z dostarczeniem Towaru).
4.
Prowizja od sprzedaży Towaru we wszystkich kategoriach wynosi
 
Cena końcowa za 1 sztukę TowaruProwizja od sprzedaży
do 100,00 zł5,5% ceny końcowej
100,01 - 1.000,00 zł4% kwoty powyżej 100,00 zł
1.000,01 - 5.000,00 zł3,5% kwoty powyżej 1.000,00 zł
powyżej 5.000,00 zł3% kwoty powyżej 5.000,00 zł
   
Część VI. Rozliczenia
 
A. Rozliczenia należności

1.
Zarządzanie rozliczeniami Użytkownika odbywa się po zalogowaniu.
2.
Dla każdego Użytkownika rozliczenia prowadzone są oddzielnie dla każdego Konta.
3.
Każdy Użytkownik ma wgląd w stan rachunku (naliczonych opłat i prowizji oraz wysokości zwrotów tj. salda rozliczeń).
4.
Z zastrzeżeniem pkt. 5 Użytkownik zobowiązany jest po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego do 14 dnia następnego miesiąca uregulować należność na rzecz Grupy Aligato. Użytkownik może nie dokonywać wpłaty, jeżeli na koniec danego miesiąca kwota należna do zapłaty wynosi mniej niż 10,00 zł; w takim przypadku Użytkownik dokonuje wpłaty łącznej należności po zakończeniu miesiąca, w którym naliczone opłaty i prowizje wynosić będą co najmniej 10,00 zł. Jednakże na żądanie Grupy Aligato Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty należności we wskazanym terminie również w przypadku, gdy jego saldo nie osiągnęło poziomu 10,00 zł.
5.
Użytkownicy otrzymujący faktury zobowiązani są do uiszczenia należności wykazanej w tej fakturze bez względu na jej wysokość. Niezależnie od wystawionej faktury, Użytkownik otrzymuje na koniec miesiąca pocztą elektroniczną informację o wysokości kwoty należnej do zapłaty.
6.
Nieuiszczenie należności w wymaganym terminie może skutkować częściowym bądź całkowitym pozbawieniem funkcjonalności Konta Użytkownika. W takim przypadku warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności Konta jest niezwłoczne uregulowanie wszystkich należności wobec Grupy Aligato, nawet jeśli termin ich płatności jeszcze nie nastąpił.
7.
Wpłat na rzecz Grupy Aligato dokonuje się na rachunek bankowy przypisany do danego Konta. Szczegóły płatności dostępne są po zalogowaniu.
 
B. Nadpłaty

1.
Nadpłata zwracana jest przelewem na podany przez Użytkownika rachunek bankowy, a w przypadku braku rachunku bankowego, przekazem pocztowym według danych rejestrowych Użytkownika.
2.
W przypadku nadpłaty dotyczącej danego Konta, Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zwrotu tej nadpłaty, korzystając z odpowiedniego formularza, z zastrzeżeniem, że nadpłata na Koncie w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet aktualnie naliczonych opłat i prowizji oraz ewentualnego zadłużenia na innych Kontach danego Użytkownika.
3.
Zwrot nadpłaty zostanie każdorazowo pomniejszony o 5% opłaty manipulacyjnej, liczonej od kwoty nadpłaty o jaką wnioskuje Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt.4 poniżej.
4.
Środki pochodzące z wpłat związanych z promocjami Grupy Aligato i Partnerów nie podlegają zwrotowi, a także nie są wliczane do kwoty nadpłaty, o jaką wnioskuje Użytkownik i mogą jedynie być w całości wykorzystane do uregulowania przyszłych zobowiązań wynikających z wystawiania przedmiotów w ramach Serwisu Aligato.
5.
Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt. 3 nie jest pobierana w przypadku, gdy zwracana nadpłata powstała z przyczyn leżących po stronie Grupy Aligato.
6.
W przypadku, gdy zwrot nadpłaty na Koncie łączy się z wystawieniem faktury korygującej dla Użytkownika, warunkiem jego dokonania jest odesłanie przez Użytkownika, na adres siedziby Grupy Aligato, kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.
7.
Grupa Aligato zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.
8.
Grupa Aligato zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat i prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

C. Faktury

1.
Użytkownicy inni niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (Użytkownicy Konta Firma) w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur musza być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach danych Aligato, a w przypadku kont firmowych dane podane do faktur muszą być zgodne z danymi firmy podanymi w ustawieniach konta. Faktury za kolejne miesiące będą wystawiane automatycznie bez konieczności powtarzania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich – aż do złożenia przez Użytkownika rezygnacji z otrzymywania faktur. Użytkownikom – osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. 
2.
Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska. Dokumenty potwierdzające rejestrację podatnika oraz dane podane w formularzu poddawane są weryfikacji.
3.
Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w przypadku przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne.
4.
Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.
5.
Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
6.
Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
7.
Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
 
a.    edycję treści dokumentu,
b.    komentowanie,
c.    wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
d.    montaż dokumentu,
e.    kopiowanie zawartości dokumentu,
f.    wydzielanie stron.

8.
Grupa Aligato zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 7 i 8 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej..
9.
Użytkownik w każdej chwili może cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednie pole w panelu administracyjnym swojego Konta. Jako cofnięcie akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej uznaje się również:
a. rezygnację z otrzymywania faktur VAT, dokonaną przez Użytkownika po zalogowaniu na jego Konto (zamknięcie konta fakturowego),
b. złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez którąkolwiek ze stron.
10.
Użytkownik, który cofnął akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, może ponownie dokonać akceptacji, zaznaczając odpowiednie pole w panelu administracyjnym swojego Konta. 
11.
Akceptacja na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej jak i cofnięcie akceptacji wywołują skutek od chwili ich dokonania.
12.
Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.   
13.
Grupa Aligato zastrzega sobie możliwość wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury w formie papierowej, pomimo dokonania przez Użytkownika akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.
14.
Faktury przesłane (udostępnione) Użytkownikowi w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat od ich wystawienia.
 
Część VII. Procedura zwrotu prowizji
 
1.
W przypadkach uznanych za uzasadnione Aligato może zwrócić Sprzedającemu prowizję (odstąpić od poboru prowizji naliczonej).
2.
W wyjątkowych przypadkach Grupa Aligato może rozpatrzyć wnioski dotyczące zwrotu prowizji Sprzedającemu po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, jednakże nie później niż po upływie 90 dnia od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
3.
W celu otrzymania zwrotu prowizji Sprzedający powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stosownej stronie Aligato, w terminie 45 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.